Odwołanie

Prawo do odstąpienia od umowy dla konsumentów

(Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną do celów, których nie można przypisać przede wszystkim działalności zawodowej prowadzonej komercyjnie lub prowadzonej na własny rachunek).

Odstąpienie od umowy

Konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyny.

Okres odwołania wynosi czternaście dni od dnia:

– w którym przedstawiciel strony trzeciej, innej niż przewoźnik, odebrał towary, jeśli zamówiono jeden lub więcej towarów w ramach jednego zamówienia, a te będą dostarczane równomiernie;

– w którym przedstawiciel strony trzeciej, innej niż przewoźnik został w posiadaniu wszystkich towarów, jeśli zamówiono więcej towarów w ramach jednego zamówienia i są one dostarczane oddzielnie;

– w którym, przedstawiciel strony trzeciej, innej niż przewoźnik, spłacił ostatnią ratę, lub został w posiadaniu ostatniej części produktu, jeśli można zamówić produkt, który jest dostarczany w wielu partiach lub częściach.

Oczywiście obowiązuje nasza 90-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy. W przypadku vita chip „Quantum Rondo”, vita chip „Kwantum” i vita chip „Jedzenie” gwarancja obowiązuje tylko w przypadku, gdy produkt nie jest używany / nie jest zużyty.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy powiadomić:

DD Gruszeccy
ul. Grenady 17 m 8
01-154 Warszawa

 

E-Mail: pl.vitachip71042@gmail.com, (za pomocą jasnej deklaracji np. list wysłany pocztą, lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od tej umowy.

W celu zachowania okresu odstąpienia wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Konsekwencje anulowania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, przygotowujemy listę wszystkich płatności, jakie otrzymaliśmy od was, w tym kosztów dostawy, (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że konsument wybrał inny sposób dostawy niż zaoferowane przez nas standardowe sposoby dostawy) które musimy spłacić natychmiast, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania powiadomienia o odwołaniu niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty korzystamy z tych samych środków płatniczych, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej z Państwem; W żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni opłatami za spłatę.

Możemy odmówić spłaty do momentu otrzymania towaru lub do momentu dostarczenia dowodu zwrotu towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz odesłać towar niezwłocznie na adres:

DD Gruszeccy
ul. Grenady 17 m 8
01-154 Warszawa

nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli przesyłasz towar przed upływem czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Trzeba tylko zapłacić za ewentualną utratę wartości towarów, jeżeli utrata wartości wynika z obchodzenia się, które nie jest konieczne do zbadania charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Przyczyny wykluczenia lub wygaśnięcia

Prawo do odstąpienia od umowy nie istnieje:

– w przypadku dostaw towarów, które nie są prefabrykowane i do których produkcji ma miejsce indywidualna selekcja lub dostarczenie przez konsumenta, lub które są jasno dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;

– w przypadku dostawy towarów, które mogą szybko się zepsuć lub których termin ważności zostałby szybko przekroczony;

– w przypadku dostawy napojów alkoholowych, cena została uzgodniona w umowie, ale mogą być dostarczone wcześniej niż 30 dni po zawarciu umowy i w zależności od ich aktualnej wartości oraz od wahań na rynku;

– w przypadku dostarczania gazet, czasopism lub magazynów z wyjątkiem umów abonamentowych.

Prawo do odwołania wygasa na wczesnym etapie umów:

– w przypadku dostawy zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych lub higienicznych, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostarczeniu;

– w przypadku dostawy towarów, jeżeli ze względu na swój charakter zostały nierozłącznie zmieszane z innymi towarami po dostawie;

– do dostarczania nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, gdy plomba została usunięta po dostarczeniu.

Zwrot:

DD Gruszeccy
ul. Grenady 17 m 8
01-154 Warszawa

– E-Mail: pl.vitachip71042@gmail.com

– Ja/my (*) niniejszym anuluję/anulujemy umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

– Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

– nazwa konsumenta (-ów)

– adres konsumenta (ów)

– Podpis konsumenta (wyłącznie w przypadku powiadomienia na papierze)

– data

(*) Usuń odpowiednio.

Email

Wyślij nam wiadomość!

Pon.-pt. od.-do 10:00 – 18:00 Godz
Sob. od.-do 11:00- 15:00 Godz.

Ważne wskazówki:
Przedstawiona tutaj technologia (jak np. homeopatia, biorezonans, obszary akupunktury) nie odpowiada poglądowi i doktrynom naukowym. Efekty i działania produktów nie zostały jeszcze potwierdzone przez medycynę naukową. Referencje, zarówno w formie tekstowej jak i obrazowej a także pokazane w filmach video odzwierciedlają wyłącznie doświadczenie poszczególnych użytkowników Vita Chip. Może (ale nie musi) tak być, że jest to samo doświadczenie empiryczne.
Należy zwrócić uwagę, że Vita Chip nie jest produktem medycznym i nie przedstawia żadnej metody leczenia terapeutycznego i nie może w żadnym wypadku zastąpić wizyty u lekarza lub alternatywnego lekarza!
© Copyright - ac blue planet